نوشته نخواهد شد

درک... واژه ای عجیب است که تنها تعریفی انتزاعی دارد و در عمل هیچ کس مجهز به آن نیست. مثل نرم افزار ِ سنگینی که سخت افزارِ قدیمیِ آدمی توانایی اجرا کردنش را ندارد

/ 1 نظر / 105 بازدید