بکن بائا...بکن

گوشی رو فروختم
خسته شدم بسکه
گوشی ئی که خراب شه رو باس فروخت
حالا هرچی
من که نمی تونم هی اصاب و روانم رو بذارم پای یه ماسماسک که ملوم نیس کی قراره ول کنه بره به دیار باقی
فروختمش
خسته بودم بسکه
اصنم مهم نیس که گوشی ندارم
اصن میخوام تا هر کِی همینجوری تو غار بمونم

/ 0 نظر / 72 بازدید