قلی نوشت

+قلی خان ساحلِ این رود چی داره که تا ازت غافل میشم، میدوی میای اینجا؟

-دکتر می شنوی رود چی میگه؟ میشنوی سنگ های کفِ رود چی می گن؟

+چی قلی خان؟

-می گن رفتن درد داره... می گن موندن درد داره

/ 2 نظر / 18 بازدید
مریم پرتو

واسه همینه که ما از رفتن ها فراریم دیگه

پیوند

چه حس آشنایی, چه مشترک, چه دردناک... چه...