Before

آورده اند که روزى زنى زیباو براق برخاست نور پاشید به بى جان ها جان بخشید و دلبرى ها کرد،آورده اند که ستاره هاى چشمان روشنش رو به خاموشى ست،آورده اند که خاموشش کرده اند.آورده اند که خدایى نامیرا را کشتند.اگر دین ندارید اقلا کمى همدردى کمى کمتر حرف زدن کمتر فکرهاى مزخرف کردن و بیشتر زندگى کردن


/ 0 نظر / 1411 بازدید